Jaké povinné údaje po vás zákon vyžaduje, abyste měli na webu uvedeny, když podnikáte?

Nejprve si ujasněme kdo je kdo.  Rozdělujeme fyzické osoby a právnické osoby a povinné údaje pro fyzické osoby a právnické osoby jsou rozdílné.

Fyzická osoba = FO (OSVČ)

Nejčastější, a také nejjednodušší právní formou podnikání je osoba samostatně výdělečně činná = OSVČ. Tato osoba podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostenský list = ŽL) může jít o živnosti ohlašovací: řemeslné, vázané a volné nebo podniká na základě vydání koncese (tedy oblast alkohol, zbraně).

Výhodou podnikání jako OSVČ je usnadněná administrativa, menší počáteční náklady a také nižší daň z příjmu. Ta u zisků fyzických osob činí patnáct procent. Fyzická osoba za své závazky ručí celým svým majetkem.

Právnická osoba = PO (s.r.o., a.s., v.o.s., družstvo)

Mezi nejčastější typy právnických osob zakládaných za účelem podnikání patří společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a akciové společnosti (a.s.).

Společnost s ručením omezeným = s.r.o. je kapitálovou obchodní korporací, vkladová povinnost, je min. 1 Kč za každého společníka, společníci neručí za dluhy společnosti.

Akciová společnost = a.s. má základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, majetkovou účast každého z akcionářů pak představuje určitý počet akcií, na které jsou navázána práva akcionáře. Ti neručí za závazky společnosti, jejich jediným rizikem je ztráta hodnoty vlastněných akcií.

Od kdy platí uvádět povinné údaje na webových stránkách?

Povinnosti pro OSVČ, s. r. o. i a. s. upravuje Občanský zákoník spolu se Zákonem o obchodních korporacích. Nejde o žádnou novinku, uvádět na webu určité údaje povinně platí již od roku 2008.

Povinné údaje na webu pro OSVČ

Povinnosti pro OSVČ, s. r. o. i a. s. upravuje Občanský zákoník spolu se zákonem o obchodních korporacích. Od kdy to platí? Nejde o žádnou novinku, uvádět na webu určité údaje povinně platí již od roku 2008.

 • jméno a příjmení OSVČ
 • místo podnikání
 • identifikační číslo (zkratka IČ)
 • daňové evidenční číslo u plátce DPH (zkratka DIČ)
 • podnikatelé, kteří jsou zapsáni v Obchodním rejstříku (zkratka OR) – musí uvést údaj o zapsání s datem a spisovou značkou (včetně oddílu a vložky)
 • podnikatelé, kteří nejsou zapsáni v OR – musí uvést údaj o zapsání v jiné evidenci (nejčastěji Živnostenský rejstřík)

Pro koho platí povinnost zápisu do obchodního rejstříku?

Povinnost zapsat se do obchodního rejstříku ze zákona platí pro všechny obchodní společnosti, družstva a také pro některé zahraniční osoby. Fyzické osoby se do rejstříku zapisují pouze v případě, že o to samy požádají.

Rozdíl mezi zápisem do ŽR a OR?

Zápis do živnostenského rejstříku (ŽR) není totéž co zápis do obchodního rejstříku (OR).

Pro zahájení podnikatelské činnosti je zpravidla nutné mít živnostenské oprávnění, které je následně zapsáno do živnostenského rejstříku (ŽR). To znamená, že každý, kdo má živnostenské oprávnění, musí být v tomto rejstříku zapsán.

V obchodním rejstříku (OR) většina podnikajících fyzických osob zapsána není. OSVČ totiž obecně nemají povinnost zápisu do obchodního rejstříku, ale mohou o to sami požádat. V případě zápisu do obchodního rejstříku však OSVČ musí okamžitě začít vést účetnictví, proto naprostá většina podnikajících fyzických osob tuto možnost nevolí. Naopak právnické osoby se do obchodního rejstříku zapisují povinně.

Povinné údaje na webu pro právnické osoby

Povinnosti pro OSVČ, s. r. o. i a. s. upravuje Občanský zákoník spolu se zákonem o obchodních korporacích. Od kdy to platí? Nejde o žádnou novinku, uvádět na webu určité údaje povinně platí již od roku 2008.

 • název společnosti
 • adresa sídla podnikání
 • identifikační číslo (zkratka IČ)
 • daňové evidenční číslo u plátce DPH (zkratka DIČ)
 • podnikatelé, kteří jsou zapsáni v Obchodním rejstříku (zkratka OR) – musí uvést údaj o zapsání s datem a spisovou značkou (včetně oddílu a vložky).
 • podnikatelé, kteří nejsou zapsáni v OR – musí uvést údaj o zapsání v jiné evidenci (nejčastěji Živnostenský rejstřík)
 • v případě akciové společnosti – údaj o svolání valné hromady, který je alespoň s 30 denním předstihem
 • údaj o výši základního kapitálu je volitelný – může být uveden pouze v případě, že již byl zcela splacen anebo se musí týkat pouze upsané a splacené části základního kapitálu

Obsahuje váš web cizojazyčné mutace?

I na nich musí být všechny zákonem předepsané identifikační údaje. Zahraniční firmy a jejich organizační složky v ČR musí zveřejnit na webu identifikační údaje týkající se jejich činnosti u nás – platí pro ně tedy stejná pravidla jako pro tuzemské firmy.

Kde na webu povinné údaje mít uvedeny?

Obchodní zákoník neřeší, kde přesně a jakou formou mají být povinné údaje uvedeny – nejčastěji v menu v záložce/stránce „O mně“ nebo „O nás“, či na stránce „Kontakty“, také často v patičce webu, ale mohou být i v dokumentech ke stáhnutí, cookies, zásadách o ochraně osobních údajů. Jedinou podmínkou je, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání webové adresy.

  Jak začít podnikat? Jak se stát OSVČ?

  Budete překladatel, lektor, zedník, účetní, grafik nebo si založíte e-shop? Ujasněte si, ve kterém oboru chcete podnikat, najděte si oficiální název živnosti, protože tento název jednak budete vyplňovat ve formuláři pro založení živnosti (Jednotný registrační formulář) a zjistíte také kam Vámi vybraná živnost spadá (OHLAŠOVACÍ: volná, řemeslná, vázaná a KONCESOVANÁ) a s tím souvisejí také podmínky, které musíte splnit, abyste dostali oprávnění k podnikání a mohli začít podnikat.

   

  Živnosti ohlašovací dělíme na:

  • volné (ubytování, maloobchod a velkoobchod (spadá zde také eshop), překladatelství, tlumočnictví, chov zvířat a jejich výcvik, stříhání psů, fotograf´, grafik, webdesigner, kameraman, pneuservis, praní, žehlení, opravy a údržba oděvů)
  • řemeslné (zedník, kadeřník, instalatér, truhlář, automechanik, cukrář, kominík, malíř, pokrývač, hostinská činnost, atd.)
  • vázané (masérské, rekondiční a regenerační služby, účetní poradci, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, realitní makléř, autoškola, oční optika, provádění staveb, geologie, solária, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, deratizace, horští průvodci, dražby (od roku 2025), práce v oblasti ochrany a ošetřování rostlin, obchod s rostlinnými produkty nebo biocidními přípravky, zpracování a výroba tabákových výrobků, výroba a zpracování paliv a maziv, pyrotechnika, oceňování movitých a nemovitých věcí, finančního a nehmotného majetku a podniků atd.)

   

  Živnosti koncesované jsou například:

  Pro jejich provozování potřebujete tzv. koncesi, prokázat přitom musíte požadovanou odbornou
  způsobilost, kterou upravuje příloha č. 3 živnostenského zákona.

   

  • taxislužba
  • autodoprava
  • kurýr, rozvoz zásilek
  • bezpečnostní služby
  • veřejné dražby (nucené)
  • cestovní kancelář
  • pohřební služby
  • detektivní služby
  • výroba a. úprava lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů,
  • vedení spisovny

  PODMÍNKY pro získání živnosti volné (spadá pod OHLAŠOVACÍ)

  Volná živnost zahrnuje většinu oborů běžně provozovaných OSVČ. Získání volné živnosti je nejjednodušší.

  Postačí:

  • svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům) je způsobilost právně jednat, dosažením zletilosti 18 let
  • trestní bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů
  • žádné daňové nedoplatky, případně nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění

  PODMÍNKY pro získání živnosti řemeslné (spadá pod OHLAŠOVACÍ)

  Řemeslnou živnost volí nejčastěji lidé s výučním listem. Pro provozování řemeslné živnosti je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, a to buď výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace.

  Postačí:

  • svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům) je způsobilost právně jednat, dosažením zletilosti 18 let
  • trestní bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů
  • žádné daňové nedoplatky, případně nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění
  • odborná způsobilost – dosažené vzdělání/rekvalifikace/praxe (výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace)

  PODMÍNKY pro získání živnosti vázané (spadá pod OHLAŠOVACÍ)

  Abychom získali vázanou živnost, musíme splňovat odbornou způsobilost, např. ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně (pokud je to požadováno) i určitou délku praxe.

  • svéprávnost (dříve způsobilost k právním úkonům) je způsobilost právně jednat, dosažením zletilosti 18 let
  • trestní bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů
  • odborná způsobilost (dosažené vzdělání/rekvalifikace/praxe)
  • žádné daňové nedoplatky, případně nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění

  Co je potřeba k získání živnostenského listu?

  • jestliže máte datovou schránku, můžete živnostenské oprávnění získat i online. Stačí vyplnit JRF formulář, ofotit jej a zaslat datovou schránkou na živnostenský úřad nebo navštívit nejbližší živnostenský úřad, požádat o živnostenský list pomocí Jednotného registračního formuláře
  • uhradit registrační poplatek ve výši 1000 Kč
  • bezúhonnost a svéprávnost (platí pro volné živnosti)
  • bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a bezdlužnost vůči zdravotní pojišťovně
  • u vázané a řemeslné živnosti musíte navíc doložit další dokumenty. Přesné požadavky stanovuje zákon, zpravidla jde o potvrzení Vaší odborné způsobilosti – zda jste vystudovali školu v oboru, máte dostatečně dlouhou praxi nebo rekvalifikační kurz. Když požadavky nesplňujete, doklad o odbornosti můžete nahradit prostřednictvím odpovědného zástupce neboli garanta, který podmínky splní za Vás

  Výhody a nevýhody OSVČ

  • flexibilita, volnost, svoboda, nezávislost
  • dělání toho co člověka baví
  • být svým pánem
  • více peněz, pestřejší život
  • když nechci, tak pracovat nemusím
  • jednoduchý začátek podnikání, pokud chcete začít podnikat jako OSVČ, stačí vám navštívit nejbližší živnostenský úřad, požádat o živnostenský list pomocí Jednotného registračního formuláře (jde již i online pomocí datové schránky)
  • činnosti se můžete začít věnovat ihned, a to i v případě, že ještě v ruce nedržíte živnostenský list
  • nižší zdanění oproti např. s.r.o. (živnostník od příjmů odečte výdaje a výsledek násobí 15% daní)
  • nemusíte vést účetnictví, ale pouze daňovou evidenci
  • živnostník podniká na vlastní triko a v případě chyby poškodí snadno vlastní jméno
  • živnostník ručí za případné škody celým svým majetkem
  • více času v začátcích až workoholismus, více práce, ač se to nezdá tak alespoň zprvu, člověk určitě nepracuje od 8 do 16 a padla
  • nechodíte domů s čistou hlavou, tak jako ze zaměstnání
  • neustálý stres, aby člověk vydělal na sociální a zdravotní
  • vyřešení nastavení správné ceny, pokud bude nízká tak se OSVČ neuživí, ale pokud to přestřelí, tak zakázku nedostane (toto většinou odpadne po získání několik let praxe, více zakázek pro uvedení referencí, získání stálé klientely)
  • stres, se sháněním zakázek, aby se člověk uživil

  Nevýhody s.r.o. vůči OSVČ

  • dvojité zdanění
  • vyšší zdanění (živnostník od příjmů odečte výdaje a výsledek násobí 15% daní, zatímco s.r.o. zisk zdaní nejdříve 19 %, pak zbytek při výplatě společníkovi opět zdaní 15 %)
  • nutnost vedení účetnictví
  • komplikovanější vyplácení zisku
  • složitější založení

  Výhody s.r.o. vůči OSVČ

  • ručení pouze firemním majetkem (podnikatel u s.r.o. ručí jen majetkem firmy, zatímco OSVČ ručí celým svým osobním majetkem)
  • snadná převoditelnost práv (například v případě prodeje)
  • větší důvěryhodnost (u s.r.o. můžete daleko lépe budovat marketing a brand/značku firmy)
  • daňově výhodnější při vyšších ziscích